Doppu Testacciu

Quanno veco sbucà doppo Testacciu

La Rocca cò lu Ponte, pua Spoleti,

S. Pietro, Montiluco ! … Non ce creti ?

Me gonfio tuttu, come ‘n gallinacciu;

me fermo cò la macchina ‘n momentu

e me metto a guardà tuttu contentu.

Ho vistu tante cose a testa età:

posti de mare, munti, quanti siti!

Ma un quadro cuscì bellu do lu viti ?

Io penso che più mejo non ce stà!

                                                                                     Gian Francesco Marignoli